top of page

Občanské právo

 • soupis smluv, kontrola a připomínkování smluv

 • vypracování kompletní smluvní dokumentace pro podnikatele (např. smlouvy o dílo, kupní smlouvy, nájemní smlouvy, obchodních podmínek, reklamačního řádu)

 • nájem a podnájem bytu, nebytových prostor

 • zastupování v občanskoprávních sporech před obecnými soudy a v rozhodčím řízení

 • vymáhání pohledávek

 • příprava návrhu na výkon rozhodnutí, na nařízení exekuce, přihlášky pohledávek do insolvence

 • zajištění a utvrzení smluvních vztahů (zřízení zástavního práva, uznání závazku, smluvní pokuty, úroky z prodlení a jiné)

 • spolkové právo (např. založení spolku, změna stanov, změna orgánů spolku)

 • bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek (např. vymezení jednotek v domě, založení SVJ, změna stanov SVJ, změna orgánů SVJ)

 • vznik a ukončení spoluvlastnictví

 • směnky

 • náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy (na zdraví) a bezdůvodné obohacení

 • ochrana spotřebitele

Občanské právo: Practices
bottom of page